Læringscirkel 3:

Helhed og sammenhæng i borgerforløbet

Helhed og sammenhæng i borgerforløbet – læringscirkel 3

Hvorfor har vi valgt at arbejde med dette tema?

Temaet ” Helhed og sammenhæng i borgerforløbet” er inspireret af Buurtzorg principperne: kontinuitet i opgaveløsningen, medarbejderinvolvering, og tværfaglige teams som koordinerer indsats og sammenhæng. 

Læringscirkel 3 arbejder med, hvordan den faglige organisering og arbejdstilrettelæggelsen kan tage højde for, at det er de samme få gennemgående og kompetente medarbejdere, der kommer i borgerens hjem og som har det overordnede overblik og ansvar. 

Omstændighederne i dagligdagen ændres løbende. Det kan for eksempel være forårsaget af, at borgerens tilstand er ændret og dermed også situation og behov. Forholdet mellem opgaver og ressourcer kan svinge af mange årsager og det stiller krav om høj grad af fleksibilitet i samarbejdet og arbejdstilrettelæggelsen i teamet og i mødet med borgerne.

Kvalitet og effektivitet i borgerforløb bygger på et sammenhængende og målrettet samarbejde mellem borger/pårørende/netværk og relevante fagfolk. Læringscirkel 3 arbejder ud fra, at forudsætningerne for at opnå dette blandt andet er: 

  • At de ansatte har en dagligdag med et stort råderum til at planlægge, så borgernes behov i hverdagen altid er udgangspunktet.
  • Tydelige kommunikations- og arbejdsgange i teamet og i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle, der kan sikre kvalitet og effektivitet i overgange. 
  • Mulighed for delegation af opgaverne i situationen med henblik på, at skabe størst mulig fleksibilitet i organisationen. 
  • Et tværfagligt samarbejde, der sikrer at relevante kompetencer udnyttes mest effektivt til at skabe den besluttede kvalitet.
  • En tydelig og entydig dokumentationen af borgerforløbet, som omfatter de relevante og nødvendige oplysninger baseret på fællesfaglig forståelse.

Hvad arbejder vi med?

Prøvehandlinger ud fra temaet ” Helhed og sammenhæng i borgerforløbet” er omdrejningspunktet for læringscirklens arbejde.

Eksempler på prøvehandlinger kan være:

  • Træningsterapeut og plejepersonale skal kort mødes fysisk omkring fælles borger, der får genoptræning. Formålet er, at plejepersonalet ved hvad borgeren træner, så dette også kan indtænkes i den daglige pleje.
  • En sygeplejerske og assistent taler sammen en gang dagligt omkring en kompleks borger, mødet varer 5-10 minutter. Formålet er at øge kontinuiteten hos borgeren og sikre fælles mål gennem mere tværfagligt samarbejde.

 

Hvad vil vi gerne nå med dette tema? 

I bestræbelserne på at nå større sammenhæng og kontinuitet i borgerens forløb vil læringscirkel 3 arbejde med målsætningerne:

”Øget person- og proceskontinuitet”, ”Bedre forudsætninger for helhedspleje”, ”Bedre koordination på tværs af indsatser” og ”Øget flexibilitet i hverdagen og i samarbejdet”.

Kontakt