Borgere tilbydes et kort rehabiliteringsforløb

Anbefaling

Borgere der er i målgruppen tilbydes et kort og effektivt rehabiliteringsforløb af et tværfagligt team, der har dette som sin kerneopgave. Det giver kortere borgerforløb, øger borgernes selvhjulpenhed og reducerer kommunens forbrug af ressourcer.

 

Hvad handler denne anbefaling om

Et mindre tværfagligt team med faste medarbejdere, som udelukkende har rehabilitering som sin kerneopgave, gennemfører korte og effektive rehabiliteringsforløb hos nye borgere eller borgere, der udskrives fra hospital, hvis de har brug for hjælp til personlig pleje og/eller praktiske opgaver samt visse sygeplejeopgaver. Der afholdes møder i hjemmet, hvor borgerens mål og forventninger afklares, og der udarbejdes planer for rehabiliteringen herunder stillingtagen til brug af hjælpemidler. Opstart af målsamtale og rehabilitering hos borgere finder sted inden det vurderes, om hjemmeplejen skal involveres. Samarbejdet med hjemmeplejen bliver aftalt for udvalgte borgerforløb. Der er beskrivelser af arbejdsgange i borgerforløbet fra henvendelse til afslutning, hvor samarbejdet i overgange mellem forskellige afdelinger har vist sig at være vigtige. Der er opstillet nøgletal for udvalgte dele af borgerforløbet.

 

Prøvehandling, der er knyttet til denne anbefaling

Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med

 • Borgerne oplever selvbestemmelse, og de bliver hurtigere i stand til at klare sig uden hjælp eller med delvis hjælp
 • Hurtig opstart og afslutning af rehabilitering hos borgerne med højere grad af selvhjulpenhed som resultat
 • Borgernes livskvalitet øges, og kommunens udgifter reduceres
 • Mere tilfredse borgere, hvor indsatsen afspejler deres ønsker og behov
 • Medarbejderne i teamet oplever, at deres kompetencer kommer i spil
 • Et rehabiliterende team, som kan være med til at udvikle faglige kompetencer i forhold til rehabilitering i hjemmepleje og i sygepleje

Særlige opmærksomhedspunkter 

 • Opmærksomhed på at det kun er borgere i målgruppen, der henvises fra visitationen til det rehabiliterende team
 • Teamet består af de rigtige faggrupper og præcise samarbejdsaftaler med andre faggrupper herunder hjemmeplejen og sygeplejen
 • Klarhed på organisatorisk tilknytning og entydig ledelse
 • At de økonomiske besparelser realiseres
 • Teamets kompetencer og erfaringer overføres til de etablerede geoteams