Medarbejderens møde med borgeren og de pårørende

Anbefaling

Medarbejdernes kommunikation og kontakt med borgerne bidrager til en tillidsfuld relation, hvor borgerne involveres i beslutninger om den hjælp, de får. I alle besøg spørger medarbejderne om, hvad borgerne finder vigtigt og støtter dem. Herved kan borgerne opnå størst mulig kontrol over deres egen hverdag.

 

Hvad handler denne anbefaling om

Nøgleordene i medarbejdernes møde med borgerne er selvbestemmelse og involvering. I mødet mellem borger og medarbejder afklares, hvad der skal dyrkes/styrkes for at øge borgerens handlekompetence og samtidig sikre, at ingen borgere ”lades alene tilbage” med deres sundhedsproblemer, praktiske behov eller lidelser (f.eks. smerter eller angst). Mødet mellem medarbejdere og borgere er rammesat via tydelige antagelser om, at mennesker ønsker at være mester i eget liv og derfor:

  • ønsker at have kontrol over deres eget liv her og nu, samt så længe som muligt
  • søger at bevare eller forbedre deres livskvalitet
  • søger social interaktion
  • ønsker nære og menneskelige relationer med andre

”Hvad er vigtigt for dig”, ”En lille stund” og møder i hjemmet øger borgerens indflydelse på beslutninger om hvordan hjælpen, de får, skal udføres. Over tid udvikler medarbejderne indgående kendskab til borgernes situation og habituelle tilstand. Det gør dem i stand til hurtigt at se og reagere på ændringer i borgerens tilstand og situation. Et indgående kendskab øger også medarbejderens effektivitet. Pårørende fungerer som en vigtig samarbejdspart og ressource, men med respekt for borgerens ønsker og de pårørendes situation.

 

Prøvehandlinger, der er knyttet til denne anbefaling

Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med

  • Flere tilfredse borgere: ”Hvis du holder op med at spørge mig, så vil jeg føle mig snydt”, ”Jeg er jo ikke vant til, at du spørger, men du må ikke stoppe – bliv ved, please”. ”Det er ikke så godt, hvis du ikke spørger mig en dag”
  • Borgere, pårørende og medarbejdere bliver bedre til at tage initiativer, involvere sig og føler større selvbestemmelse. Det kan medvirke til at øge borgerens selvhjulpenhed
  • Øget medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. ”Jeg opdagede, at jeg kunne tage lederskab i sådan et møde og styre mødet. Det har været rigtig godt for mig og jeg har givet mig selv et skulderklap for det”

Særlige opmærksomhedspunkter

  • For nogle medarbejdere er det ikke naturligt at ”spørge ud i det åbne”. Nogle medarbejder skal træne det
  • Ledere og medarbejdere kan med fordel udarbejde et værdigrundlag for det ”gode møde”, så alle medarbejdere ved, hvordan borgere mødes venligt med nærvær, respekt og forståelse
  • Besøgsplanlægningen skal tage højde for denne måde at møde borgerne på, og på den anden side, kan denne type samtaler med borgerne indebære, at der skal ske ændringer i besøgsplanlægningen og indholdet i besøgene fremover. Det skal ændres på kørelisterne