PDSA anvendes systematisk i forbedringsarbejde

Anbefaling

PDSA anvendes systematisk i forbedringsarbejde hos den enkelte borger og ved udvikling af nye samarbejdsformer. Herved opnås effektive forbedringsprocesser, fordi det der ”virker” hurtigere bliver synligt og det, der ikke ”virker” løbende kan justeres eller afsluttes.

 

Hvad handler denne anbefaling om

Forbedringsarbejdet handler om kontinuerligt at udvikle den daglige praksis. Forbedringsarbejde består af tre spørgsmål og PDSA-metoden til afprøvning, planlægning, justering og læring. Det helt centrale i forbedringsarbejde er, at ideer udvikles, planlægges, afprøves og tilpasses løbende af de medarbejdere, som arbejder med borgerne. På den måde sikres, at ideerne er mulige at gennemføre og kan indarbejdes i de daglige rutiner.

De tre spørgsmål i forbedringsmodellen er:

 • Hvad ønsker vi at opnå?
 • Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?
 • Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer?

PDSA (Plan-Do-Study-Act-cirklen) er arbejdsmetoden, der omsætter ideer til konkrete handlinger. PDSA skaber læring og anvendes til at opbygge viden og afprøve, justere og indføre forbedringer. Udvikling af relevante kompetencer er en forudsætning for, at nye arbejdsformer kan blive taget i brug – og tages i brug på den rette måde. Kompetenceudvikling og udvikling gennem forbedringsarbejde er uadskillelige. Den
viden, der præsenteres i kompetenceudviklingen, skal være tilgængelig og omsættelig og skabe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for den nye praksis.

Prøvehandlinger, der knytter sig til denne anbefaling

 

Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med 

 • Hurtige og holdbare forbedringsprocesser, der accelereres ved hjælp af en enkel metode
 • Troværdige resultater
 • Medarbejdere med kompetencer i PDSA kan være ambassadører for systematisk forbedringsarbejde
 • Medarbejdere med kompetencer i PDSA kan stoppe op både i uhensigtsmæssige arbejdsgange og ved ændringer i borgernes situation

Særlige opmærksomhedspunkter

 • Kontinuerligt vurdering af om det vi gør, også er det, der giver mest mulig værdi for borgerne
 • Ledere og medarbejdere i driftsorganisationer er tilbøjelige til at løse problemer baseret på eksisterende erfaringer og nuværende rutiner. Hermed opstår ikke nyt, blot ”mere af det samme”
 • At ”stoppe op”, ”tænke over tingene”, at ”sove på det”, at ”være i det usikre”, hvor man ikke kender eller kan se en løsning er fremmed for mange og er en kompetence, der skal udvikles hos den
  enkelte og i organisationen. Lederne skal hjælpe medarbejderne til at understøtte metodens
  anvendelse i dagligdagen