Ressourcegruppe

Ressourcegruppe – Styringsinitiativer og incitamentsstrukturer

Hvorfor har vi valgt at arbejde med dette tema?

Det er velkendt, at samarbejdsmæssige og faglige udviklingstiltag skal understøttes af den styringstænkning der er i organisationen.

Ressourcegruppen arbejder blandt andet ud fra følgende antagelser:

  • At en mere helhedsorienteret tilgang til borgerens forløb vil kræve, at det eksisterende koncept for tildeling af indsatser skal udvikles.
  • At en ændret tildeling af indsatser kan/vil udfordre den eksisterende økonomi- og aktivitetsstyring, samarbejdsformer omkring visitation/tildeling/opfølgning samt de organisatoriske rammer i form af retningslinjer, kultur og eventuelt overenskomstmæssige/lovgivningsmæssige forhold.
  • At kommunens eksisterende omsorgssystemer er datamæssigt designet til at levere styringsinformation i forhold til den aktuelle organisering og incitamentsstruktur. Når der bliver et særligt fokus på en mere helhedsorienteret tilgang til borgeren med fokus på borgerens samlede forløb og større personalekontinuitet i mindre teams, vil dette kræve en anden type af styringsinformation end der er tilgængelig i dag.
  • At ledelsesinformationen i dag har karakter af ”stock” data, f.eks. antal borgere der i en given periode, i et givet distrikt modtager hjemmesygepleje. Det er forventeligt, at der i forbindelse med en reorientering af plejen, i retning mod en mere helhedsorienteret tilgang, i større omgang er behov for ”flow-data” knyttet til det integrerede team.