Ressourcegruppe

Ressourcegruppe – Styringsinitiativer og incitamentsstrukturer

Hvorfor har vi valgt at arbejde med dette tema?

Det er velkendt, at samarbejdsmæssige og faglige udviklingstiltag skal understøttes af den styringstænkning der er i organisationen.

Ressourcegruppen arbejder blandt andet ud fra følgende antagelser:

  • At en mere helhedsorienteret tilgang til borgerens forløb vil kræve, at det eksisterende koncept for tildeling af indsatser skal udvikles.
  • At en ændret tildeling af indsatser kan/vil udfordre den eksisterende økonomi- og aktivitetsstyring, samarbejdsformer omkring visitation/tildeling/opfølgning samt de organisatoriske rammer i form af retningslinjer, kultur og eventuelt overenskomstmæssige/lovgivningsmæssige forhold.
  • At kommunens eksisterende omsorgssystemer er datamæssigt designet til at levere styringsinformation i forhold til den aktuelle organisering og incitamentsstruktur. Når der bliver et særligt fokus på en mere helhedsorienteret tilgang til borgeren med fokus på borgerens samlede forløb og større personalekontinuitet i mindre teams, vil dette kræve en anden type af styringsinformation end der er tilgængelig i dag.
  • At ledelsesinformationen i dag har karakter af ”stock” data, f.eks. antal borgere der i en given periode, i et givet distrikt modtager hjemmesygepleje. Det er forventeligt, at der i forbindelse med en reorientering af plejen, i retning mod en mere helhedsorienteret tilgang, i større omgang er behov for ”flow-data” knyttet til det integrerede team.

 

Hvad arbejder vi med?

Ressourcegruppens opgaver adskiller sig fra læringscirklernes, da den ikke er knyttet til praksis i et konkret område. Ressourcegruppen har til opgave at afdække og beskrive de ressourcer og incitamenter, der skal til for at understøtte reorganisering og reorientering af udviklingstiltagene, der afprøves i de fire læringscirkler.

Ressourcegruppen forventes derfor at have et tæt samarbejde med de 4 læringscirkler.

Ressourcegruppen er bredt sammensat af ledere fra hele Sundhed og Ældre området samt ekstern ekspertviden.

 

Hvad vil vi gerne nå med dette tema?

Foruden understøttelsen af læringscirklernes afprøvninger har ressourcegruppen en række konkrete opgaver. Det drejer sig blandt andet om:

  • Visitationsmodeller

  • Ledelsesforankring

  • Hvilke budgetmodeller kan understøtte effektive borgerforløb?

  • Hvad er de relevante incitamentsstrukturer, når selvbestemmelse og involvering er de bærende værdier?

  • Styringsinformation

  • Økonomiunderstøttelse.

Kontakt