Læringscirkel 1:

Selvledende integrerede teams

Selvledende integrerede teams – læringscirkel 1

Hvorfor har vi valgt at arbejde med dette tema?

Temaet ”Selvledende integrerede teams” er inspireret af Buurtzorgs model for hjemmepleje og sygepleje, hvor medarbejderne er organiseret i bæredygtige selvledende integrerede teams med udstrakt ansvar for (selv)ledelse og organisering internt.

I læringscirklen arbejder vi med at selvledelse og integreret teamstruktur er en inspiration til, hvordan arbejdet i hjemmepleje og sygepleje kan organiseres, så den enkelte medarbejder og teamet kan opleve øget selvbestemmelse og involvering.

Vores udgangspunkt for selvledelse er: 

Selvledelse er organisering og deling af ledelsesarbejdet, hvor medarbejderne tager initiativer og træffer beslutninger for at løse (faglige og organisatoriske) opgaver og problemer i deres daglige opgaveløsning, som ikke er dækket af rutiner og procedurer. 

Vores udgangspunkt for integrerede teams er:

En integreret ordning er karakteriseret ved at sygepleje og hjemmepleje er i samme organisatoriske enhed. En integreret ordning understøtter det tværfaglige samarbejde, opgaveoverdragelse og delegering mellem faggrupperne. Organiseringen har betydning for den valgte budgetmodel.

Hvad arbejder vi med?

Læringscirklen arbejder med prøvehandlinger med selvledende integrerede teams som omdrejningspunkt.

Eksempler på prøvehandlinger:

  • En borger får færre besøg, af færre medarbejdere uden at ændre på ydelsen. Den ene af de sygeplejefaglige opgaver er uddelegeret til assistenen og tre besøg er slået sammen, således borgeren kun får to besøg i stedet for fire – ét af en sygeplejerske og ét af en assistent. De sygeplejersker og assistenter, der kommer hos borgeren mødes hver 14. dag og følger op på opgaverne hos borgeren. Formålet er at arbejde mere integreret i hjemmeplejen  og sygeplejen, samt at øge kontinuiteten og minimere besøgende hos borgeren.
  • En medarbejder vil indtænke borgerens ressourcer, erhvervet gennem digirehab i forbindelse med bad hos en borger. Formålet er at borgeren selvstændigt skal kunne varetage badet ved brug af allerede eksisterende genoptræning.

Hvad vil vi gerne nå med dette tema?

Selvbestemmelse og involvering er bærende for projekt erantis, og derfor arbejder vi ud fra målsætnin- gen om, at faglig frihed og styrket kvalitet, tværfaglig samarbejder og integration i teamet, arbejdsglæde og trivsel samt mere borgertid og mindre administration.

Kontakt