Tværfaglige selvstyrende geo(grafiske)teams

Anbefaling

Der arbejdes i tværfaglige selvstyrende geo(grafiske)teams med et tæt og formaliseret samarbejde til træningsområdet, visitation og hjælpemiddelområdet. Hensigten med den tværfaglige organisering i geoteams og på tværs af enheder er at understøtte en faglig kultur og relationer, hvor faggrupperne har indgående kendskab til hinandens kompetencer, arbejdsgange og muligheder for at hjælpe borgerne, også i de situationer, hvor ens egne kompetencer ikke slår til. Selvstyring i geoteam giver bedre beslutninger om kerneopgaven.

Hvad handler denne anbefaling om

Borgere i et afgrænset geografisk område, der har behov for hjælp til en eller flere opgaver i forhold til praktiske opgaver i hjemmet, personlig pleje og sygepleje tilknyttes et geoteam. Det vil sige, at medarbejderne i det enkelte geoteam er ansat i henholdsvis hjemmeplejen eller sygeplejen. Medarbejderne har forskellige ledelsesreferencer. Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere referer til én leder og sygeplejersker til en anden leder. Antallet af medarbejdere i et geoteam er afstemt med det antal borgerrelaterede opgaver, der er i det geografiske område på en sådan måde, at teamet forventes at kunne tilrettelægge arbejdet effektivt med de udsving, der er i behovet for hjælp og det overenskomstmæssige fravær, der er i teamet. Dvs. der er tale om et robust team, der kan sikre stabilitet i de driftsmæssige opgaver og kontinuitet i fremmødet hos borgerne. Geoteamets selvstyring er knyttet til kerneopgaven og indebærer, at medarbejderne selvstændigt tager initiativer og træffer beslutninger for at løse (faglige og organisatoriske) opgaver og udfordringer i deres daglige besøgsplanlægning, arbejdstilrettelæggelse og løsning af opgaver hos borgeren. Ansvar og kompetence vedrørende de selvstyrende elementer er delegeret til teamet, og der er en accept af vilkår og rammer hos teamets medlemmer. Teamet får løbende nøgletal om dets effektivitet og målopfyldelse på udvalgte områder (f.eks. få og faste medarbejdere i borgerens hjem), som skal ligge til grund for teamets beslutninger om besøgsplanlægning, fremmøde osv. Kulturen i det tværfaglige team understøtter, at faggrupperne samarbejder naturligt med andre faggrupper og enheder/funktioner uden for teamet efter behov, ligesom særlige kompetencer kan inddrages efter behov. Der er en struktur for de formelle møder, og medarbejderne mødes tillige uformelt for at tale om borgerrelaterede opgaver og samarbejdet. Den enkelte medarbejder og det samlede geoteam har nem adgang til dialog og sparring.

 

Prøvehandlinger, der knytter sig til denne anbefaling

 

Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med

 • Borgerne får besøg af færre medarbejdere
 • Helhedsorienterede indsatser hos borgeren, hvor forskellige indsatser er afstemt både indholdsmæssigt og tidsmæssigt
 • Medarbejderne vil tage mere initiativ og ansvar ift. hinandens planer og problemer i løbet af dagen
 • Mere effektiv og fleksibel opgaveløsning fordi opgaver kan overdrages og delegeres i geoteamet
 • Øget motivation til at blive lært op i andre faglige opgaver
 • Opgaverne hos borgerne bliver løst mere effektivt

Særlige opmærksomhedspunkter

 • Opbygning af relationer og kultur i et nyt geoteam sker over tid, og kompetencer til at arbejde tværfagligt og at være selvstyrende skal trænes
 • Et team skal have en vis størrelse for at fravær kan dækkes og opgaverne løses
 • Der skal være muligheder for fysiske møder
 • Forudsætninger og mål for teamets arbejde skal være tydelige
 • At medarbejderne lærer det geografiske område at kende og rådgiver borgerne om aktiviteter og sociale fællesskaber i området