Sådan arbejder vi i projektet

Projektets værdier og kerneelementer

Selvbestemmelse og involvering er projektets bærende værdier. Når borgerne opnår mere selvbestemmelse og bliver involveret mere i den hjælp kommunen tilbyder og yder dem, forventes det, at omsorg og nærvær bliver styrket. På tilsvarende vis forventes det, at medarbejdernes jobtilfredshed øges, når de får øget selvbestemmelse og bliver involveret i tilrettelæggelse af eget arbejde og besøgsarbejdet hos borgerne.

I projektet skal følgende kerneelementer udvikles, afprøves og beskrives

 

Der arbejdes med hvert kerneelement i fire læringscirkler bestående at medarbejdere og ledere fra hjemmepleje, sygepleje, visitation og myndighed samt genoptræning.

Udover arbejdet med de fire kerneelementer i læringscirklerne arbejder en ressourcegruppe med at afdække og beskrive de ressourcer og incitamenter, der skal til for at understøtte reorganisering og reorientering af arbejdet i de fire læringscirkler.

Projektets aktivteter og indhold

Projektets aktiviteter er inddelt i 3 spor

Videnssporet

Videnssporet indeholder workshops og seminarer. På workshops får alle læringscirklerne teoretisk og praksisnær viden om forskellige emner og der arbejdes med de faglige og samarbejdsmæssige udfordringer, der knytter sig til workshoppens tema.

Der afholdes tre workshops med temaerne:

  • Borgeren som inspirator til forbedring
  • Selvbestemmelse og involvering i det daglige arbejde
  • Ressourcer i borgerforløb

Foruden workshops er der i videnssporet et midtvejsseminar, hvor de første erfaringer på tværs af de 4 læringscirkler og ressourcegruppen deles og hvor VIVE vil formidle en midtvejsevaluering af de resultater og løsninger, der er etableret i den privat forankrede Buurtzorg afprøvning ved Lokalpleje Danmark.

Du kan læse mere om de forskellige workshops og seminarer her.

 

Forbedringssporet

Forbedringssporet indeholder læringscirklernes arbejde med de fire kerneelementer. Det helt centrale i projektet er, at deltagerne i læringscirklerne arbejder innovativt med prøvehandlinger, der er bygget op om forbedringsmodellen PDSA.

En læringscirkel har 7-9 deltagere fordelt mellem social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, visitatorer, terapeuter og ledere. 

Læringscirklen mødes 12 gange i løbet af projektet og vil på hvert møde arbejde med prøvehandlinger afprøvet i deres daglige arbejde sammen med borgerne.

Ledelsessporet

Forbedringer og forandringer kræver ledelse. Lederne i hjemmepleje og sygepleje har en særlig ledelsesopgave, da deres opgave som driftsledere er omfattende, og det er kritisk for de daglige funktioner, at de lykkes med den.

Forbedringsarbejdet i erantis er en ny type opgave og en ekstra opgave. Det stiller krav om prioritering af ledelsesopgaverne og udvikling af nye kompetencer hos den enkelte og nye samarbejdsformer for gruppen af ledere.

Ledelsessporet indeholder workshops hver anden måned for den samlede ledergruppe og coachingseancer for den enkelte leder fire gange i løbet af projektet.

Formålet med ledersporet er at styrke den enkelte leder og den samlede ledergruppe i at lede forbedringsarbejdet i erantis og i at kunne indgå i den videre strategiudvikling efter projektets afslutning.

Du kan læse mere om aktiviteterne i ledelsessporet her.

Kontakt os her